Medlemscirkulär 1/2019

Helsingfors, den 30.1.2019

Bästa Veteraner bästa Vänner!
Jubileumsåren 2017 ”Finland 100 år” och 2018 ”Försvarsmakten 100 år” är förbi och
Helsingfors Svenska Krigsveteraner börjar året 2019 med traditionellt program. Jag
hoppas att allt flera stödmedlemmar skulle ställa upp vid luncher och övriga
evenemang.
Antalet evenemang och exkursioner har förvisso minskat.
Som information angående den enspråkiga julhälsningen från Försvarsministeriet kan
jag berätta följande: Sände en e–post till försvarsministeriets kommunikationschef
Niina Hyrsky. Hon beklagade saken att mången veteran hade blivit besviken och tog
ansvaret på sig. Hon skyllde ”traditionellt” på tidsbrist osv. Vi får hoppas på bättre
språkservice nästa jul.
God fortsättning på vintern. Efter en kall och mörk vinter kommer det alltid vår.
Bästa hälsningar
Ordförande Erik Werner

Aktivitetsprogram under våren
Kafé- och klubbträffarna samt månadsluncherna fortsätter som förut. Datum hittar du
i kalendariet som medföljer som bilaga. Understödande medlemmar uppmanas också
delta. Det är ett bra sätt att visa sitt stöd för veteranerna. För veteranerna är
evenemangen gratis, övriga betalar måltids- och eventuella andra kostnaderna själva.
Värd för caféträffarna på Drumsö är Kaj Lindgren. Adressen till Bar 52 är
Heikasvägen 2. I Brunakärr träffas vi i Folkhälsanhusets café, Mannerheimvägen 97.
Värdskapet delas här av Håkan Nylund och Björn Holmberg. Klubbträffarna på
föreningens kansli, Bangatan 1, 4 våningen, leds av Rainer Kollin.
Vi påminner också om att veteraner kan få resebidrag för taxi till och från
månadsluncher och föreningsmöten. Posta taxikvittot till kansliet med namn och ditt
kontonummer, så betalar föreningen kostnaderna till dig.

Föreningen
Höstmötet i november godkände styrelsens verksamhetsplan för år 2019, och
verksamheten fortgår i stort sätt enligt samma linjer som förr. Detta innebär bl.a. att
föreningen vill

 • anordna olika kulturella och intellektuella aktiviteter, sponsorera kostnader för
 • utfärder, museibesök m.m.
 • anordna månadsluncher, kaféträffar, klubbträffar och exkursioner
 • upprätthålla biblioteket som finns i föreningens kansli
 • hjälpa dem som har det ekonomiskt svårt, med sjukkostnader eller hemtjänst
 • betala en del av veteranernas fotvårdskostnader
 • vid behov även hjälpa de anhöriga, änkor och änklingar då en veteranbroder
 • eller -syster avlidit
 • ordna insamlingar för erhållande av medel att genomföra intentionerna
 • stöda medlemmarna ekonomiskt för deltagande i verksamheten
 • ägna uppmärksamhet åt veterantraditionerna
 • sprida veterantraditionerna till skolor, försvarsmaktens utbildningsenheter och
 • dylikt.

Medlemmar
För närvarande har föreningen drygt 100 medlemmar som är veteraner, vetrangemåler
eller veteranänkor. Därtill kommer de understödande medlemmarna.
Föreningen tar gärna emot nya medlemmar som ni säkert har i er familje- eller
bekantskapskrets.

Medlemsavgiften, Frimedlemmar
Alla veteranmedlemmar är numera helt befriade från medlemsavgift. Detta gäller
även veteranänkor.
För understödande medlemmar är avgiften 20 €. Avgiften uppbärs av förbundet och
redovisas av det till föreningen. Medlemsavgiften skall därför inte betalas in på
föreningens konto för donationer.

Medlemmarnas frivilliga bidrag till hjälpverksamheten
För att kunna stöda krigsveteranmedlemmar på olika sätt görs en frivillig insamling i
samband med medlemscirkuläret 2 ggr/ år.
Styrelsen tackar för de bidrag som inkommit!

Föreningens kansli
Kansliet, där verksamhetsledaren Nika Junker jobbar och där även biblioteket finns,
är beläget på Bangatan 1 b A, 4 vån. Det är öppet tisdagar och onsdagar kl. 15.00-
17.00. Telefonnumret är 09 622 4090. Man kan också ringa utom kanslitid vardagar
11.00-17.00, men skall då vara beredd att möjligen tala in ärendet på telefonsvararen.

Biblioteket
Biblioteket kan besökas under kanslitid. Gör gärna ett biblioteksbesök och låna hem;
det finns säkert krigshistoria som intresserar.
Kallelse till vårmötet
Helsingfors Svenska Krigsveteraners vårmöte hålls måndagen 11.3. 2019 genast efter
månadslunchen, ca klockan 14.00. på Restaurang Tekniska, Eriksgatan 2. På mötet
behandlas stadgeenliga ärenden. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisorernas
utlåtande kommer att finns att få på mötet, kan också rekvireras från kansliet, eller
läsas på hemsidan (www.hforskrigsveteran.fi) i ett senare skede.

kl 19:09 söndag 25 augusti 2019 hforskrigsveteran.webbhuset.fi